Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của TCTy Văn Hóa Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của TCTy Văn Hóa Sài Gòn
file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015: BCTC_hop_nhat_nam_2015.pdf