Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của TCTy Văn hóa Sài Gòn (đã điều chỉnh theo Báo cáo kiểm toán năm 2015)
File đính kèm: Bao_cao_TC_2015.pdf