Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 của Tổng Cty Văn hóa Sài Gòn

Báo cáo tài chính 6 tháng 2016.
Baocaotaichinh6thang2016.pdf