Thông báo kết quả tham gia đấu giá mua CP của TCTY VHSg tại CTy CP Sách - Thiết bị Bến Tre

Thông báo kết quả tham gia đấu giá mua CP của TCTY VHSg tại CTy CP Sách - Thiết bị Bến Tre.
01 file đính kèm: Thông báo kết quả tham gia đấu giá mua CP của TCTY VHSG tại CTy CP Sách - Thiết bị Bến Tre.pdf