Thông báo kết quả bán đấu giá CP của TCTy tại CTy CP Sách Thiết bị Bến Tre

Thông báo kết quả bán đấu giá CP của TCTy tại CTy CP Sách Thiết bị Bến Tre;
01 file đính kèm: THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN.pdf