Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
254A_VHSG (31-5-17).compressed.pdf