Thông báo kết quả đấu thầu thanh lý tài sản

Thông báo kết quả đấu thầu thanh lý tài sản
File đình kèmThông báo kết quả đấu thầu TSTL.pdf