Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) hợp nhất 2018: BCTC kiểm toán Hợp nhất 2018.pdf