Thông báo chào giá cạnh tranh tài sản thanh lý

Thông báo chào giá cạnh tranh tài sản thanh lý: Thông báo.pdf