Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2019
file đính kèm: BCTC_hop_nhat_nam_2019.pdf