Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021
File đính kèm:
BCTC2021Hopnhat-001-010.pdf
BCTC2021Hopnhat-011-020.pdf
BCTC2021Hopnhat-021-030.pdf
BCTC2021Hopnhat-031-036.pdf