Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Thực hiện hướng dẫn số 16/HD-CĐTCT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn TNHH một thành viên và Thông báo số 62/TB-VHSG ngày 09 tháng 05 năm 2014 của Tổng Công ty văn hóa Sài gòn – Công ty TNHH một thành viên về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014 Khối Văn phòng Tổng Công ty theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Chiều ngày 02/07/2014, tại trụ sở chính số 88 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Khối Văn phòng Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014.Tham dự Hội nghị có Ông Lê Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, Ông Trương Văn Hiền, Phó Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, các Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc và toàn thể 48 CB-CNVCLĐ Khối Văn phòng Tổng Công ty.


(Đoàn Chủ tịch Hội nghị Người lao động)

Hội nghị đã nghe Ông Trương Văn Hiền, Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Văn phòng Tổng Công ty và nghe báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, công khai tình hình sử dụng các nguồn quỹ liên quan đến người lao động do Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Tổng Công ty trình bày. Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày dự thảo Thỏa ước lao động tập thể Khối Văn phòng Tổng Công ty; báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Phòng, Ban và báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của người lao động thuộc Khối Văn phòng Tổng Công ty.

Hội nghị đã thông qua dự thảo thỏa ước lao động tập thể, bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 05 thành viên và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 với 03 thành viên và tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể Khối Văn phòng Tổng Công ty năm 2014 giữa Người sử dụng lao động (Tổng Giám đốc) và đại diện tập thể người lao động (Công đoàn cơ sở).

Sau khi giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người lao động, Tổng Giám đốc Trương Văn Hiền yêu cầu tập thể CB-CNVCLĐ Khối Văn phòng tăng cường kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm văn hóa doanh nghiệp, từng cán bộ, nhân viên nỗ lực, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và nghiệp vụ quản lý, chung sức, đồng lòng cùng Lãnh đạo Tổng Công ty vượt qua khó khăn để ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Tổng Công ty./.

NGUYỄN VĂN HÙNG

Số lượt truy cập: 50029338