Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014

Các báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 xem tại đây:


 1. Bản cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2014: Bangcandoiketoan30062014.pdf

 2. Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014: Banthuyetminhbaocaotaichinhnam2013.pdf

 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2014: Baocaoketquahoatdongkinhdoanh6thang2014.pdf

 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng năm 2014: Baocaoluuchuyentiente6thang2014.pdf

 5. Bảng kê thu nhập viên chức quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014: Bangkethunhapvienchucquanly6thang2014.pdf

 6. Biểu mẫu công khai công chúng: Bieumaucongkhaicongchung.pdf

Số lượt truy cập: 50029110