Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015

 Thực hiện công văn số 4152/SLĐTBXH-LĐ ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương  kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đề nghị các đơn vị 100% vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty thực hiện báo cáo theo quy định; cụ thể như sau:
Các file đính kèm:
Cong_van_114.doc
Bieu_mau_bao_cao_quy_luong_thuc_hien_nam_2014.xls
Bieu_mau_bao_cao_quy_tien_luong_ke_hoach_nam_2015.xlsx
Số lượt truy cập: 50029366