Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Học tập, quán triệt và thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ mười một

Học tập, quán triệt và thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Ban Thường vụ Đảng uỷ TCT Văn hoá Sài Gòn tổ chức triển khai học tập vào ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại văn phòng TCT cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của đơn vị. Đến triển khai nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI là báo cáo viên Đoàn Thanh Hùng – Trưởng Phòng Huấn học Ban Tuyên giáo Thành ủy. Buổi học tập đạt kết quả tốt, giúp cán bộ chủ chốt nắm vững các nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng về kết quả Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI.
 Thanh Liêm

Số lượt truy cập: 50029415