Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Xây dựng thang, bảng lương, chế độ phụ cấp lương...

- Công văn số 440/VHSG: 440_VHSG.pdf

- Nghị định số 49/2013NĐ-CP: 49-nd.pdf

- Thông tư 117/2015: TT17-2015-TT BLDTBXH 22-4-15.pdf
 
- Thông tư 15: TT15BLDTBXH.pdf
Số lượt truy cập: 50029246