Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Biểu mẫu công khai công chúng 6 tháng năm 2015

- Biểu mẫu công khai công chúng 6 tháng 2015: Bieumaucongkhaicongchung6thang2015.pdf

- Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2015: Bangcandoiketoan6thang2015.pdf

- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng 2015: Banthuyetminhbaocaotaichinh6thang2014.pdf

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2015: Baocaoketquahoatdongkinhdoanh6thang2015.pdf

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng 2015: Baocaoluuchuyentiente6thang2015.pdf
Số lượt truy cập: 50029371