Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

HỘI NGHỊ
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
  Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MTV tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
  Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Công Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc; đại diện các tổ chức đoàn thể Tổng công ty và các đơn vị thuộc hệ thống Tổng công ty; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng đạt nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.
 


Đồng chí Nguyễn Vũ Thân, Phó bí thư Thường trực báo cáo tổng kết 5 năm
 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Hội nghị.
Trong 5 năm qua, gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trước bối cảnh kinh tế còn khó khăn, phức tạp nhưng với quyết tâm cao, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2011 – 2015. Cụ thể tổng doanh thu tăng 1,8 lần, lợi nhuận tăng gấp 2 lần, tổng số tiền nộp ngân sách tăng 14 lần và vượt cao so với kế hoạch, trong lĩnh vực in – phát hành – truyền thông điện ảnh – kinh doanh và các dịch vụ khác thì lĩnh vực in đóng góp quan trọng vào cơ cấu doanh thu, lợi nhuận và là sản phẩm đặc thù của doanh nghiệp. 
Theo đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và hai tổ chức đoàn thể ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03, thể hiện ở các mặt sau: người đứng đầu ý thức được trách nhiệm trong việc chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị; ý thức trách nhiệm trong tổ chức, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động thuộc quyền và ý thức trách nhiệm trong quản lý tài sản.
 Tuy nhiên vẫn còn một số đồng chí trong cấp ủy vẫn chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03, vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức thực hiện còn hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát, tuyên dương gương điển hình.
  Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên và của CNVC – người lao động.
  Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
 Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 được cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc và các đơn vị thành viên quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thi, tuyên truyền miệng, đưa các nội dung tuyên truyền vào trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hai đoàn thể chính trị - xã hội, phát động mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công việc chuyên môn, có nêu gương người tốt, việc tốt, gây được ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, khích lệ, đảng viên, CNVC – người lao động học tập và làm theo Bác. 
 


Tọa đàm tại hội nghị
  Tại Hội nghị, tham luận của các đơn vị đã làm rõ hơn những kết quả cụ thể sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. Nhiều cách làm sáng tạo, mô hình tiêu biểu từ các cơ sở đã được giới thiệu để tham khảo và học tập kinh nghiệm.
Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là:
1. Đảng ủy Tổng công ty tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên toàn đơn vị. 
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đề ra các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng đơn vị, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, bức xúc để khắc phục, giải quyết dứt điểm.
3. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc tự giác và có kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chấp hành điều lệ và các quy định của Đảng, trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu chính trị đề ra, định kỳ sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với Đảng ủy Tổng công ty. 
4. Tiếp tục tổ chức, đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác do Đảng ủy Tổng công ty ban hành; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh, gắn với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện những cách làm tốt, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng.
Tại Hội nghị, 16 tập thể và 18 cá nhân được nhận giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty tặng vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.
 


Các cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty tặng giấy khen.
Thanh Liêm.

Số lượt truy cập: 50029227