Tìm kiếm

Định hướng phát triển Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn

Phát huy vai trò là doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn trong lĩnh vực văn hóa, thể hiện đặc trưng đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng thị hiếu thẩm mỹ và văn hóa lành mạnh, đấu tranh bài trừ văn hóa độc hại, phản động. Xây dựng toàn hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn là một đơn vị có yếu tố đặc thù: vừa kinh doanh vừa lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chính trị trực tiếp với nhiều ngành nghề có thể hiện tính chất văn hóa Việt Nam.

Phấn đấu đến năm 2015, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn trở thành doanh nghiệp kinh tế văn hóa lớn mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển đồng bộ 03 lĩnh vực DỊCH VỤ VĂN HÓA – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI, trên cơ sở tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của Tổng Công ty với 04 ngành hoạt động mũi nhọn: IN – PHÁT HÀNH – ĐIỆN ẢNH – DỊCH VỤ VĂN HÓA, phấn đấu nâng chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân thành phố và cả nước.

Số lượt truy cập: 37441708