Tìm kiếm

Phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 5 tháng11 năm 2014 để quán triệt triển khai thực hiện đến 17 chi đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2014.
 Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm các cơ sở đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian theo kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty đề ra.
    Ban Tổ chức Đảng ủy đã tổng hợp báo cáo kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của các cơ sở đảng trực thuộc, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng xem xét, thẩm định kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn ngày 5 tháng 12 năm 2014 xem xét quyết định, kết quả như sau :
    A/ Kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng:
1/ Tổng số cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tính đến thời điểm phân tích chất lượng là 17 chi đảng bộ cơ sở (trong đó có 3 đảng bộ và 14 chi bộ cơ sở), đã tiến hành phân tích chất lượng 17/17 chi đảng bộ đạt tỷ lệ 100%.
2/ Xếp loại tổ chức cơ sở đảng :
2.1 Tổ chức cơ sở Đảng đạt "Trong sạch vững mạnh" có 13 đơn vị cơ sở gồm : đảng bộ cơ quan Tổng công ty, đảng bộ công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh, đảng bộ công ty cổ phần In số 4,  chi bộ công ty cổ phần in số 7, chi bộ công ty cổ phần in Gia Định, chi bộ công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn, chi bộ công ty cổ phần in Vườn Lài, chi bộ công ty cổ phần In và vật tư Sài Gòn, chi bộ công ty cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn, chi bộ công ty cổ phần in và thương mại VINA, chi bộ công ty xuất nhập khẩu ngành in, chi bộ công ty cổ phần bao bì VAFACO, chi bộ công ty TNHH một thành viên Vật phẩm văn hóa Sài Gòn.
Trong đó tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh “tiêu biểu” có 3 đơn vị : gồm: Đảng bộ công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh, chi bộ công ty cổ phần in số 7, chi bộ công ty cổ phần bao bì VAFACO.
2.2 Tổ  chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ có 3 đơn vị gồm: chi bộ công ty In văn hóa Sài Gòn, chi bộ công ty cổ phần Truyền thông điện ảnh Sài Gòn, chi bộ công ty cổ phần cơ khí ngành in.
2.3 Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ có 01 đơn vị : chi bộ công ty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu.

B/ Kết quả phân tích chất lượng đảng viên:
Tổng số đảng viên đến thời điểm phân tích : 341 đ/c
     Đảng viên được phân tích chất lượng     : 337 đ/c    
    - Đảng viên đủ tư cách HTT NV        : 291 đ/c
       Trong đó xuất sắc            :   51 đ/c
    - Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ     :   46
    - Đảng viên vi phạm            :     0
    - Đảng viên mới kết nạp            :     4

    Năm 2014 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  hoạt động của các chi, đảng bộ thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra sau kiểm điểm đánh giá chất lượng năm 2013, qua công tác kiểm tra giám sát nề nếp sinh hoạt của các cơ sở nề nếp hơn, nội dung sinh hoạt theo đúng hướng dẫn, các sinh hoạt chuyên đề được tổ chức đúng theo qui định.
    Qua công tác phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã giúp cho từng cấp ủy cơ sở và mỗi đảng viên nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ. Chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của các chi đảng bộ phản ánh đúng thực chất tình hình hoạt động của cơ sở, việc kiểm điểm khá nghiêm túc, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nội bộ, ý kiến góp ý chân tình đầy trách nhiệm giúp cho tập thể và cá nhân thấy rõ các hạn chế để có hướng khắc phục sửa chữa góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và vận động quần chúng năm 2015 trong toàn đảng bộ.
 Khen thưởng
Qua kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2014 Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và quyết định khen thưởng 3 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.        Võ Thanh Liêm
Số lượt truy cập: 50030535