Tìm kiếm

Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và Đảng ủy Tổng công ty quản lý.

Thực hiện Công văn số 1115-CV/TU ngày 11 tháng 12 năm 2014 về triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng ủy Tổng công ty có Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2014 về thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy Tổng công ty quản lý.
Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì Hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm cấp Tổng công ty và cấp cơ sở, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm được hướng dẫn viết báo cáo theo đúng nội dung được qui định tại điểm 7.1, Điều 7, Chương 3 Quy định số 262. Các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại Tổng công ty gồm: Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, riêng đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty được lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị cũ do mới nhận nhiệm vụ từ ngày 01 tháng 10 năm 2014. Các bản báo cáo kết quả công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm được gửi đến các đồng chí thuộc diện ghi phiếu tín nhiệm và quản lý theo chế độ tối mật.
Ngày 07 tháng 01 năm 2015 Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì Hội nghị ghi phiếu tín nhiệm, đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Đắc Huy, trưởng phòng Doanh nghiệp – Sở Nội vụ; đồng chí Trần Thanh Thảo, Phó phòng Nghiệp vụ 2 - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các đồng chí thuộc đối tượng ghi phiếu tín nhiệm tại điểm 5.4, Điều 5, chương 2 Quy định số 262. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nêu mục đích yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm; Hội nghị biểu quyết thông qua tổ kiểm phiếu gồm 3 đồng chí và tiến hành ghi phiếu tín nhiệm.
 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, phiếu tín nhiệm Ban Tổng giám đốc và Kiểm soát viên Tổng công ty được công bố công khai tại hội nghị.

    Võ Thanh Liêm
Số lượt truy cập: 50030456