Tìm kiếm

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ban Thường vụ Đảng uỷ TCTy Văn hoá Sài Gòn thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI vào ngày 21, 22, 23 tháng 4 năm 2015 tại Văn phòng TCT, do báo cáo viên Tần Xuân Bảo – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Buổi học tập có hơn 300 đảng viên trong đảng bộ được truyền đạt nội dung Nghị quyết nhằm hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về các nội dung cơ bản, những quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI; làm cơ sở để chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tham gia triển khai góp ý, xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên, người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện của Hội nghị; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
 Thanh Liêm

Số lượt truy cập: 50029592