Tìm kiếm

THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC...

BỘ TÀI CHÍNH
____________

Số: 09/2012/TT-BTC
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012


THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
_______________
tải bản đầy đủ tại đây
774_Q%c4%90-UBND.doc
Số lượt truy cập: 50029020