Tìm kiếm

Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4

Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"     Thực hiện kế hoạch 28-KH/TU ngày 2/4/2012 của Thường vụ Thành ủy về thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Sáng 23/5/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho hơn 330 đảng viên tham dự do tiến sĩ Tần Xuân Bảo, Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ thành phố trình bày.

    Thông qua việc phổ biến quán triệt các nội dung của nghị quyết, giúp các cấp ủy chi đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ Tổng Công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của nghị quyết, nắm vững những yêu cầu cần thiết, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên cương vị công tác tại cơ sở, lĩnh vực thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mỗi tổ chức đảng và cá nhân từng đảng viên.
Mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập quán triệt và nghiên cứu thảo luận để thu được kết quả tốt nhất.

    Thanh LiêmSố lượt truy cập: 50028856