Tìm kiếm

Báo Cáo TH Tình Hình TC Và KQ HĐ SXKD Năm 2020 Của Các DN Do NN Năm Giữ 100% Vốn Điều Lệ

Phụ Lục 1: Báo Cáo Tổng Hợp Tình Hình Tài CHính Và Kết Quả Hoạt Động SXKD Năm 2020 Của Các Doanh Nghiệp Do Nhà Nước Năm Giữ 100% Vốn Điều Lệ Thuộc Ủy Ban Nhân Dân TPHCM.

Phụ Lục 3: Báo Cáo Tổng Hợp Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động SXKD Năm 2016-2020 Của Các DN Do Nhà Nước Nắm Giữ 100% VĐL Thuộc Bộ (UBND)

File đính kèm:
PL1&PL3.pdf
Số lượt truy cập: 50029189